ADRENOCORTICOTROPIN - หน้าที่และโรค - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
adrenocorticotropin (หรือ adrenocorticotropic hormone เรียกสั้น ๆ ว่า ACTH) เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ "ฮอร์โมนความเครียด" เนื่องจากร่างกายจะหลั่งสารนี้ออกมาโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ตึงเครียด ACTH ผลิตในต่อมใต้สมองส่วนหน้าเมื่อนั้น