โรคเอดส์ - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

เอดส์ตัวเลือกของบรรณาธิการ
กลไก Euler-Liljestrand
กลไก Euler-Liljestrand
โรคเอดส์ที่มาจาก Acquired Immune Deficiency Syndrome เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากไวรัส HI โรคเอดส์จึงนำหน้าด้วยการติดเชื้อเอชไอวี น่าเสียดายที่มีการวิจัยทางการแพทย์ในปัจจุบัน