FOVILLE SYNDROME - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

Foville Syndromeตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
Foville syndrome เป็นกลุ่มอาการของโรคสมองกลางสมองที่แสดงออกมาในรูปแบบของอัมพาตตาอัมพาต fascial และอัมพาตครึ่งซีกร่วมกัน สาเหตุมักเกิดจากความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตหรือเนื้องอกในสมองบริเวณเชิงสะพาน การรักษา