ความผิดปกติทางภาษา - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ความผิดปกติของการพูดตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ความผิดปกติของการพูดความบกพร่องในการพูดและความผิดปกติของการพูดอาจเกิดขึ้นได้ทั้งที่มา แต่กำเนิดและเป็นผลมาจากพัฒนาการทางภาษาที่ด้อยโอกาสและไม่ได้รับการพัฒนาในเด็ก ความผิดปกติของการพูดโดยทั่วไปสำหรับสิ่งนี้คือการพูดติดอ่างกระเพื่อมและพูดติดอ่าง แต่ยังผ่าน