ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

หลอดเลือดแดง mesenteric ที่เหนือกว่าตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
หลอดเลือดแดงในลำไส้ที่เหนือกว่าเรียกว่าหลอดเลือดแดง mesenteric ที่เหนือกว่า ส่งเลือดไปยังบริเวณที่สำคัญหลายแห่งของร่างกาย