การเริ่มต้น - ฟังก์ชั่นงานและโรค - KRPERPROZESSE

การเริ่มต้นตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
การเริ่มต้นเป็นขั้นตอนแรกและเป็นการเตรียมการสำหรับการแปลการถอดความและการจำลองแบบ ขั้นตอนเหล่านี้นำไปสู่การแสดงออกของยีนเป็นหลัก ในพยาธิสรีรวิทยาการเริ่มต้นยังมีบทบาทเกี่ยวข้องกับโรค