CANDIDA TROPICALIS - การติดเชื้อการแพร่เชื้อและโรค - เชื้อโรค

Candida tropicalisตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
Candida tropicalis เป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคของ Candida เชื้อราสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อราที่หลากหลายทั้งในระบบและนอกระบบในร่างกาย