GOAT'S RUE - การใช้และการรักษาเพื่อสุขภาพ - พืชสมุนไพร

เหยี่ยวตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ถนนแพะเป็นพืชสมุนไพรและอาหารสัตว์ที่มีประเพณีโบราณเติบโตได้ทั้งในป่าและที่เพาะปลูก ในป่าพืชสมุนไพรส่วนใหญ่สามารถพบได้ตามริมฝั่งแม่น้ำหรือในป่าโกงกาง ในสวนส่วนตัวและสวนในเมือง