MEISSNER BODY - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Meissner corpuscles เป็นตัวรับ RA ที่รับรู้การเปลี่ยนแปลงของความดันและเป็นของตัวรับที่แตกต่างกัน Meissner corpuscles รายงานเฉพาะการเปลี่ยนแปลงความดันและปรับให้เข้ากับสิ่งเร้าความดันคงที่ เข้าใจ