PLASMODIUM VIVAX - การติดเชื้อการแพร่เชื้อและโรค - เชื้อโรค

พลาสโมเดียมวิแวกซ์ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
พลาสโมเดียเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสาเหตุของโรคมาลาเรียและถูกส่งโดยยุงก้นปล่องไปยังโฮสต์ซึ่งพวกมันจะแพร่เชื้อปรสิต พลาสโมเดียมไวแวกซ์เป็นหนึ่งในสี่ของเชื้อโรคมาลาเรีย รูปแบบของโรคมาลาเรียที่เกิดจากพยาธิคือ