ASEXUALITY - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

ความไร้เพศตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
คนต่างเพศมีแรงดึงดูดทางเพศกับคนอื่นน้อยหรือแทบไม่มีเลย การมีเพศสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาตราบใดที่ไม่ส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมาน