การเรอ - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

เรอตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
การเรอหรือเรอ (Röbsen, Röpsen, Burpsen, Rölbsen, Latin Ructus, English eructation) หมายถึงการดึงอากาศจากทางเดินอาหารหรืออวัยวะในระบบทางเดินหายใจ ส่วนใหญ่ใช้ความสูงของศีรษะและท้องเป็น