CLOTRIMAZOLE - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
Clotrimazole เป็นหนึ่งในยาต้านเชื้อราในวงกว้าง ตัวแทนใช้ในการรักษาการติดเชื้อราต่างๆ (mycoses)