เซลล์เดนไดรติก - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

เซลล์เดนไดรติกตัวเลือกของบรรณาธิการ
ฝีเย็บฉีกขาด
ฝีเย็บฉีกขาด
เซลล์เดนไดรติกเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เป็นตัวแทนของแอนติเจนที่สามารถกระตุ้น T-cell ได้ พวกมันกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากตำแหน่งผู้พิทักษ์ของพวกเขาในระบบภูมิคุ้มกันจึงถูกใช้เป็นตัวแทนในการรักษาโรคในอดีต