ความผิดปกติทางความคิด - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ความผิดปกติของความคิดตัวเลือกของบรรณาธิการ
Allobarbital
Allobarbital
ความผิดปกติทางความคิดสามารถแบ่งออกเป็นความผิดปกติทางความคิดที่เป็นทางการและเกี่ยวข้องกับเนื้อหา พวกเขาไม่ได้แสดงถึงโรคตามสิทธิของตนเอง แต่เกิดขึ้นในบริบทของความผิดปกติทางจิตโรคทางระบบประสาทหรือกลุ่มอาการของแต่ละบุคคล การบำบัด