DIAZEPAM - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน

ยากล่อมประสาทตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
Diazepam เป็นยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจากกลุ่มยากล่อมประสาท ส่วนใหญ่ใช้เพื่อรักษาความวิตกกังวลและโรคลมบ้าหมู Diazepam เป็นเบนโซไดอะซีปีนที่เป็นที่รู้จักภายใต้ชื่อทางการค้าว่า Valium