ระดับความตื่นตัว - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

ระดับความตื่นตัวตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ระดับความตื่นตัวสอดคล้องกับระดับการกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) และสัมพันธ์กับความตื่นตัวความตื่นตัวและความพร้อมที่จะตอบสนอง ความตื่นเต้นระดับกลางเป็นพื้นฐานสำหรับประสิทธิภาพสูงสุด หากติดลบอย่างถาวร