ต่อมใต้ลิ้น - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

ต่อมใต้ลิ้นตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
ต่อมใต้ลิ้นเป็นต่อมน้ำลายขนาดใหญ่ที่เล็กที่สุดในสามของมนุษย์และอยู่ใต้ลิ้น มันผลิตสารคัดหลั่งผสมซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบที่ลื่นไหลและเป็นเมือกเป็นส่วนใหญ่ ต่อมน้ำลายแบ่งตัว