METAMIZOLE - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน

เมตาไมซอลตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
Metamizole เป็นยาที่รุนแรง (สารออกฤทธิ์) สำหรับอาการปวดตะคริวและไข้ เนื่องจากกลไกการออกฤทธิ์และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจึงไม่เพียง แต่ต้องใช้ยา แต่ต้องมีใบสั่งยาด้วย