GLUCOCORTICOIDS - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ยา

glucocorticoidsตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ยาที่ผลิตขึ้นเองและยาจากธรรมชาติทั้งหมดถูกจัดกลุ่มภายใต้คำว่า glucocorticoids กลูโคคอร์ติคอยด์ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการรักษาที่ตรงเป้าหมายในบริบทของบริการทางการแพทย์ทั่วไป