HEMANGIOMA (BLOOD SPONGE) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

Hemangioma (ฟองน้ำเลือด)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
hemangioma หรือฟองน้ำในเลือดเป็นการเจริญเติบโตที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งสาเหตุยังไม่ค่อยมีใครรู้ วิธีการรักษาใด ๆ มีความหลากหลาย