ปริมาณสำรองทางเดินหายใจ - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

ปริมาณสำรองทางการหายใจตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
ปริมาตรสารองทางเดินหายใจสอดคล้องกับอากาศที่ผู้ป่วยสามารถรับเข้าไปได้หลังจากการหายใจเข้าปกติโดยมีการบังคับหายใจ เมื่อรวมกับปริมาตรสำรองที่หายใจออกและปริมาตรน้ำขึ้นน้ำลงปริมาตรสำรองทางการหายใจจะส่งผลให้มีความสามารถที่สำคัญ