MESODERM - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เมโซเดิร์มเป็นชั้นจมูกกลางของเอ็มบริโอบลาสต์ เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายแตกต่างจากมัน ใน dysplasias ยับยั้ง mesodermal การพัฒนาของตัวอ่อนจะหยุดชะงักก่อนเวลาอันควร