อาการปวดท้องส่วนบน - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ปวดท้องส่วนบน



ตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
อาการปวดท้องส่วนบนเป็นอาการทั่วไปของโรคต่างๆ สาเหตุส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตราย แต่อาจเป็นอันตรายได้และต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ทันที