PASSION FLOWER - การใช้และการรักษาเพื่อสุขภาพ - พืชสมุนไพร

ดอกไม้แห่งความรักตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกไม้แห่งความหลงใหล (Latin Passiflora) เป็นพืชปีนเขาที่มีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคที่อบอุ่นของอเมริกา สายพันธุ์ Passiflora incarnata ใช้เป็นพืชสมุนไพรใบและลำต้นใช้ดื่มเป็นชา พืชทำงานต่อต้านเส้นประสาท