MEADOW SORREL - การใช้และการรักษาเพื่อสุขภาพ - พืชสมุนไพร

ทุ่งหญ้าสีน้ำตาลตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
Meadow sorrel ถูกกล่าวถึงในสมัยโบราณ ถูกใช้เป็นพืชสมุนไพรและกินได้ตั้งแต่ยุคแรก ๆ ลืมไปนานก็กลับมามีความสำคัญอีกครั้งในปัจจุบัน