POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME (PCO) SYNDROME - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรครังไข่ polycystic (โรครังไข่ polycystic)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
polycystic ovarian syndrome (PCO) เป็นความผิดปกติของความสมดุลของฮอร์โมนเพศหญิง ความผิดปกตินี้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าแอนโดรเจนซึ่งนอกจากความผิดปกติของประจำเดือนยังสามารถนำไปสู่ภาวะมีบุตรยาก