ทางเดินภาพ - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

ทางเดินภาพตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
วิถีการมองเห็นเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นเส้นใยที่ไวต่อความรู้สึกพิเศษที่วิ่งจากเรตินาของตาไปยังเปลือกนอกของสมอง โครงสร้างที่ซับซ้อนของวิถีการมองเห็นทำให้มนุษย์สามารถมองเห็นได้