COCCYX TERATOMA - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

teratoma ก้นกบตัวเลือกของบรรณาธิการ
Allobarbital
Allobarbital
teratoma ก้นกบเป็นเนื้องอกก่อนคลอดบนก้นกบซึ่งมักจะไม่เป็นอันตรายและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ผิดปกติของสตรีมดั้งเดิม เนื้องอกสามารถรับรู้ได้ก่อนคลอดและได้รับการรักษาหากจำเป็น ก่อนคลอด