ระบบประสาทพืช - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

ระบบประสาทอัตโนมัติ



ตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
ระบบประสาทของพืชถูกเข้าใจว่าเป็นจำนวนรวมของเซลล์ประสาทและเซลล์ปมประสาทที่ควบคุมการทำงานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตของมนุษย์โดยอัตโนมัติ โรคหลักของระบบประสาทอัตโนมัติมักไม่ค่อยเกิดขึ้น