พิษ - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การวางยาพิษตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
พิษหรือความมึนเมาเป็นความผิดปกติทางพยาธิวิทยาที่เกิดจากสารพิษต่างๆ (สารพิษ) สารพิษเหล่านี้ส่วนใหญ่ซึมเข้าสู่กระแสเลือดของมนุษย์และอาจทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้