ANTIVIRALS - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ยา

ต้านไวรัสตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
ยาต้านไวรัส (มักเป็นยาต้านไวรัส) เป็นกลุ่มยาที่ใช้ในการรักษาโรคไวรัส ตรงกันข้ามกับยาปฏิชีวนะซึ่งใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียและเป็นส่วนสำคัญของสมัยใหม่อยู่แล้ว