หลอดเลือดภายในทรวงอก - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

หลอดเลือดภายในทรวงอกตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
หลอดเลือดแดงภายในทรวงอกเป็นแขนงเล็กกว่าของหลอดเลือดแดง subclavian ที่ให้เลือดที่มีออกซิเจนในทรวงอก หลอดเลือดแดงมีบทบาทในการปลูกถ่ายในขั้นตอนต่างๆเช่นบายพาสหลอดเลือดหัวใจ เกี่ยวกับพยาธิวิทยา