OSTEOBLASTS - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

เซลล์สร้างกระดูกตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เซลล์สร้างกระดูกส่วนใหญ่เรียกว่าเซลล์สร้างกระดูกและเซลล์สร้างกระดูกเรียกว่าเซลล์ทำลายกระดูก มุมมองนี้สายตาสั้นเกินไปอย่างแน่นอน แต่การมีปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายของเซลล์ทั้งสองชนิดเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างสมดุล