DEXAMETHASONE - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
Dexamethasone เป็นสารออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นเองและตกอยู่ในกลุ่ม glucocorticoids กลุ่มใหญ่ที่เรียกว่า Dexamethasone สามารถใช้ในการรักษาโรคได้หลายอย่างและถูกนำมาใช้