ENTEROSTOMA - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

Enterostomyตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
enterostoma เป็นทวารเทียมที่ผนังหน้าท้องเพื่อระบายน้ำออกชั่วคราวหรือถาวรของลำไส้ตามความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักผู้ป่วยที่เป็นโรคอักเสบเช่นโรค Crohn หรือผู้ป่วยที่เย็บลำไส้