สุขภาพ - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

สุขภาพตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
สุขภาพเป็นสภาวะที่บุคคลรู้สึกดีทั้งทางร่างกายและจิตใจและสามารถเคลื่อนไหวได้ ความเป็นอยู่ที่ดีไม่ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบเชิงลบใด ๆ เช่นโรคหรือความเจ็บป่วยที่ทำให้สุขภาพลดลง เพื่อให้มีสุขภาพดีทำงาน