เส้นทางการได้ยิน - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

เส้นทางการได้ยินตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
วิถีการได้ยินประกอบด้วยเส้นใยโซมาโตเซนซิทีฟโดยเฉพาะซึ่งส่งแรงกระตุ้นที่บันทึกไว้จากอวัยวะของคอร์ติไปยังคอร์เทกซ์หูหลักและรองของซีรีบรัม ขั้นแรกของเส้นทางการได้ยินคือเซลล์ประสาทสัมผัสของประสาทสัมผัสซึ่งแปลงเสียงเป็นไฟฟ้า