นิ่วในท่อไต - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

หินในท่อไตตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
นิ่วในท่อไตคือการสะสมในท่อไต ในกรณีส่วนใหญ่นิ่วในท่อไตหลุดออกมาเอง