การปลูกถ่ายหัวใจ - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

การปลูกถ่ายหัวใจตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
การปลูกถ่ายหัวใจเป็นการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคไปยังผู้รับ