การปลูกถ่ายหัวใจ - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

การปลูกถ่ายหัวใจตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
การปลูกถ่ายหัวใจเป็นการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคไปยังผู้รับ