การตรวจทางเสียงของก้านสมอง - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

การตรวจเสียงของก้านสมองตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ในการตรวจทางเสียงของก้านสมองที่ไม่รุกรานนักประสาทวิทยาหรือแพทย์หูคอจมูกจะทำการวัดประสิทธิภาพการได้ยินภายใต้การกระตุ้นการได้ยินโดยใช้แรงกระตุ้นจากเส้นประสาทหูที่โยงไปถึงก้านสมองส่วนกลาง