HYDRALAZINE - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
Hydralazine เป็นยาที่มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด ใช้ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวและความดันโลหิตสูงในระหว่างตั้งครรภ์