BALL JOINT - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
ข้อต่อบอลเป็นรูปแบบหนึ่งของข้อต่อจริงซึ่งหัวข้อต่อมีรูปร่างเป็นทรงกลม ศีรษะวางอยู่ในซ็อกเก็ตตามหลักการล็อคกุญแจและมีความคล่องตัวสี่แกน ในบรรดาโรคที่สำคัญที่สุด