เสียงหัวเราะ - หน้าที่งานและความเจ็บป่วย - KRPERPROZESSE

หัวเราะตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
การหัวเราะเป็นรูปแบบการแสดงออกโดยธรรมชาติและการสะท้อนกลับตามธรรมชาติเพื่อลดความเครียดและเพื่อการฟื้นตัวของแต่ละบุคคลโดยรวม สมองตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัสเมื่อหัวเราะด้วยคำสั่งให้เกร็งกล้ามเนื้อบางส่วน หัวเราะ