MUSCULUS CONSTRICTOR PHARYNGIS ที่เหนือกว่า - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

Musculus constrictor pharyngis ดีกว่าตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
กล้ามเนื้อคอหอยที่เหนือกว่าคือกล้ามเนื้อโครงร่างของลำคอและประกอบด้วยสี่ส่วน มันปิดกั้นการเข้าถึงจมูกเมื่อกลืนกิน อัมพาตเพดานอ่อนและโรคทางระบบประสาทบางชนิดสามารถรบกวนการปิดได้