EPIDIDYMIS - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

epididymitisตัวเลือกของบรรณาธิการ
สถานะพืช (กลุ่มอาการ apallic)
สถานะพืช (กลุ่มอาการ apallic)
Epididymitis หรือ epididymitis อาจเป็นอาการที่เจ็บปวดมากเนื่องจากความไวของบริเวณทั้งหมด แม้ว่าโดยปกติแล้วจะหายได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ กับการรักษาที่เหมาะสม แต่ก็อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้โดยไม่ต้องรักษา