SIBUTRAMINE - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
Sibutramine เป็นอนุพันธ์ของแอมเฟตามีนและในฐานะที่เป็นตัวกระตุ้นทางอ้อมของระบบประสาทที่เห็นอกเห็นใจทำหน้าที่เป็นยาระงับความอยากอาหาร สารออกฤทธิ์อยู่ในกลุ่มของ serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors ดังนั้นจึงมีอยู่ใน