SUBSTANTIA NIGRA - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
คอนสเตียนิกราหมายถึงบริเวณแกนกลางในสมองส่วนกลางที่มีสีเข้มและเป็นของระบบมอเตอร์เอ็กซ์เทอราพีรามิดัล จึงมีส่วนช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหว การลดลงของอาการนิโกรที่สำคัญเกิดขึ้นในกลุ่มอาการของพาร์กินสัน