TASTE BUDS - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

ต่อมรับรสตัวเลือกของบรรณาธิการ
Allobarbital
Allobarbital
มนุษย์มีรูรับรสประมาณ 10,000 ตาซึ่งแต่ละตามีเซลล์รับรส 50 ถึง 100 เซลล์ซึ่งสัมผัสกับสารตั้งต้นเพื่อรับรสผ่านแท่งรสเล็ก ๆ จากนั้นจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกมัน