SCINTIGRAPHY - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

scintigraphyตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
Scintigraphy (ด้วย: scintigraphy) เป็นกระบวนการถ่ายภาพทางการแพทย์ ด้วยความช่วยเหลือของการฉีดสารกัมมันตภาพรังสีระดับต่ำและกล้องแกมมาสามารถมองเห็นโครงสร้างเนื้อเยื่อบางอย่างได้